<%img class='img-qq' src='newimages/im/qq.png'%>
QQ在线咨询
云起售前咨询
400-821-3016
ONex售前咨询
400-920-9668
云售后热线
021-23529393
ONex售后热线
021-33251606
客户关怀热线
021-60841133

优化淘宝宝贝自然排名的方法

发布时间:[2013-05-23]      分类:搜索排名
标签:淘宝宝贝优化宝贝自然排名
1.优化宝贝排名的作业 2.影响宝贝排名的因素 3.如何优化宝贝的排名 4.检验优化宝贝的结果

课程介绍:
           优化宝贝自然排名
课程对象:
          中小淘宝卖家
课程目的
          使淘宝卖家了解优化宝贝的方法和重要性


课程重点
         1.优化宝贝排名的作业
         2.影响宝贝排名的因素
         3.如何优化宝贝的排名
         4.检验优化宝贝的结果